Zgody na upoważnienie

Zgody na upoważnienie LCC

Zgody na upoważnienie SOLE




Zgody na upoważnienie LCC

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Noviti UAB, z siedzibą w Wilnie, Konstitucijos pr. 26, Wilno, Litwa, zarejestrowaną w litewskim Rejestrze Osób Prawnych pod numerem 303680362, do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, jako dłużnika będącego konsumentem, do następujących biur informacji gospodarczej prowadzących działalność na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Krajowego Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

PEŁNOMOCNICTWO

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Noviti UAB, z siedzibą w Wilnie, Konstitucijos pr. 26, Wilno, Litwa, zarejestrowaną w litewskim Rejestrze Osób Prawnych pod numerem 303680362, pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych w następującym zakresie:

1. Przekazanie przez Noviti UAB do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji mnie dotyczących, w tym prowadzonych przeze mnie działalności gospodarczych, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Noviti UAB w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

2. Przekazywanie przez Noviti UAB do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Noviti UAB umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Noviti UAB przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych mnie dotyczących, w tym prowadzonych przeze mnie działalności gospodarczych, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Noviti UAB umowy.

3. Wystąpienie przez Noviti UAB do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w celu pozyskania informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących (firma przedsiębiorcy) przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych przekazanych przez Noviti UAB w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

4. Przekazywanie przez Noviti UAB do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących zobowiązania (firma przedsiębiorcy) wynikającego z zawartej z Noviti UAB umowy oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Noviti UAB przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących (firma przedsiębiorcy) przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Noviti UAB umowy.




Zgody na upoważnienie SOLE

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Noviti UAB, z siedzibą w Wilnie, Konstitucijos pr. 26, Wilno, Litwa, zarejestrowan ą w litewskim Rejestrze Osób Prawnych pod numer em 303680362 do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, jako dłużnika będącego konsumentem, do następujących biur informacji gospodarczej prowadzących działalność na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Infor macji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Wrocławiu, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

PEŁNOMOCNICTWO

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Noviti UAB, z siedzibą w Wilnie, Konstitucijos pr. 26, Wilno, Litwa, zarejestrowaną w litewskim Rejestrze Osób Prawnych pod numerem 30 3680362, pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych w nas tępującym zakresie:

1. Przekazanie przez spółkę Noviti UAB do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mnie jako przedsiębiorc y, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej konsumenta, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez spółkę Noviti UAB w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

2. Przekazywanie przez Noviti UAB do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących zobowiązania (dane przedsiębiorcy) wynikającego z zawartej z Noviti UAB umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Noviti UAB przez przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Noviti UAB przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczdotyczących prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, przetwarzanych w ących prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w trakcie obowiązywania zawartej ze spółką Noviti UAB umowy.kredytowego, w trakcie obowiązywania zawartej ze spółką Noviti UAB umowy.

3. Przekazanie przez NovitPrzekazanie przez Noviti UAB do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w i UAB do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Warszawie moich danych osobowych oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności kredytowej Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ichi analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Nasi partnerzy