Regulamin przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności i plików cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsze Zasady Przetwarzania Danych Osobowych (dalej - Zasady) zawierają informacje o tym, w jaki sposób Noviti Finance przetwarza dane osobowe.

Niniejsze Zasady określają sposób przetwarzania danych osobowych osób, które odwiedzają stronę internetową Noviti Finance i korzystają z usług.

1. Definicje

Klient - to osoba fizyczna, która zamierza rozpocząć korzystanie, korzysta, korzystała lub jest w jakikolwiek inny sposób powiązana z usługami świadczonymi przez Noviti Finance.

Dane Osobowe - to informacje bezpośrednio lub pośrednio związane z Klientem.

Przetwarzanie - to każda operacja wykonywana na Danych Osobowych (w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, udzielanie dostępu, składanie zapytań, przesyłanie i in.).

Profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w ramach której dane osobowe są wykorzystywane do oceny pewnych cech dotyczących osoby fizycznej, na przykład do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wynikami pracy, stanem majątkowym, interesami, wiarygodnością, zachowaniem tej osoby fizycznej, miejscem przebywania lub przemieszczaniem się.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Zasady zawierają ogólne postanowienia dotyczące sposobu, w jaki Noviti Finance przetwarza Dane Osobowe w oparciu o zatwierdzone Zasady Przetwarzania Danych Osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych mogą znajdować się w umowach oraz innych dokumentach związanych z usługami, a także na stronie internetowej: www.noviti.eu.

2.2. Noviti Finance zapewnia poufność Danych Osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

3. Kategorie przetwarzanych danych

3.1. Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Klienta, na podstawie działań Klienta podczas ubiegania się o świadczenie usług lub korzystania z usług, odwiedzania strony internetowej, od osób związanych z transakcjami zawieranymi z Klientem oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak rejestry, bazy danych zarządzane przez osoby prywatne i państwowe, instytucje państwowe, organy ścigania, urzędnicy i inne osoby trzecie, tj. nasi partnerzy, którzy dostarczają nam informacje dotyczące Klienta, przeprowadzają badania rynku oraz świadczą inne usługi. Dane osobowe otrzymujemy drogą pocztową, e-mailową, telefoniczną, internetową lub osobiście.

3.2. Główne kategorie Danych Osobowych zbieranych przez Noviti Finance w celu świadczenia usług to:

a. Dane osobowe (identyfikacyjne), takie jak - imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, dane z dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty).

b. Dane kontaktowe - informacje ułatwiające kontakt, adres (zameldowania i faktyczne miejsce zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, język komunikacji.

c. Dane rodzinne - informacje o rodzinie Klienta, spadkobiercach, innych osobach powiązanych, faktach prawnych.

d. Dane dotyczące stosunków z osobami prawnymi, takie jak - dane przekazane przez Klienta lub uzyskane z rejestrów publicznych lub osobę trzecią w celu wykonania transakcji w imieniu odpowiedniej osoby prawnej.

e. Dane związane z zawodem, takie jak - dane dotyczące działalności zawodowej, innej wykonywanej działalności, miejsca pracy, stanowiska.

f. Dane finansowe, takie jak - dane o rachunkach, aktywach zarządzanych na zasadzie prawa własności, transakcjach, pożyczkach, dochodach, zobowiązaniach, doświadczeniu finansowym i celach Klienta, które są pozyskiwane w momencie wyboru przez Klienta i w momencie świadczenia na jego rzecz usług związanych z ryzykiem zarządzania długiem, o których należy wiedzieć.

g. Dane związane z wiarygodnością i oceną działalności Klienta, takie jak - dane dotyczące transakcji finansowych, szkód wyrządzonych Noviti Finance lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, dane niezbędne do ochrony i obrony praw i interesów prawnych klientów i Noviti Finance oraz niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług.

h. Dane uzyskiwane i/lub tworzone podczas realizacji wymogów aktów prawnych, takie jak - dane uzyskane w odpowiedzi na zapytania organów ścigania, notariuszy, administratorów podatkowych, sądów i komorników, dane o dochodach, zobowiązaniach finansowych, posiadanym majątku, niespłaconych zadłużeniach.

i. Dane zbierane za pomocą środków komunikacji i innych środków technicznych, takie jak - zgody Klienta, dane zbierane podczas komunikacji z Noviti Finance podczas spotkań, telefonicznie, drogą mailową, w wiadomościach i za pośrednictwem innych środków komunikacji, takich jak sieci społecznościowe; dane związane z odwiedzeniem przez Klienta stron internetowych Noviti Finance lub podczas wykorzystywania innych kanałów komunikacji.

j. Dane związane ze świadczeniem usług, takie jak - dane dotyczące wykonania lub niewykonania umów, zawartych transakcji, obowiązujących lub wygasłych umów, złożonych wniosków, podań i reklamacji, należnych odsetek oraz opłat za usługi i innych opłat.

k. Dane dotyczące zadowolenia z usług, takie jak - dane dotyczące aktywności w korzystaniu z usług, usług świadczonych na rzecz Klienta, ustawień osobistych, opinii Klienta o usługach.

l. Dane dotyczące osób powiązanych z Klientem: prezesów, akcjonariuszy osób prawnych, członków zarządu lub innych organów zarządzających, beneficjentów rzeczywistych, poręczycieli, osób działających na podstawie polecenia, pełnomocnictwa lub prokury.

m. Dane otrzymywane internetowo, takie jak - dane otrzymywane za pomocą plików cookies, dotyczące osób odwiedzających stronę Noviti Finance, tj. informacje o lokalizacji geograficznej odwiedzającego, używanych urządzeniach, adresie IP, używanej przeglądarce, systemie operacyjnym, stronie internetowej, z której odwiedzający został skierowany, przeglądanych stronach, sposobach przeglądania witryny, okresach, częstotliwości korzystania.

n. Dane przypisane do specjalnej kategorii, takie jak - informacje o stanie zdrowia, pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub politycznych, gdy informacje te podaje sama osoba kontaktując się z Noviti Finance w celu rozwiązania sporu lub podczas normalnego korzystania z usług (np. wskazując w tytule polecenia zapłaty).

4. Cele oraz podstawa przetwarzania danych

Główne cele, które Noviti Finance realizuje przy przetwarzaniu danych osobowych:

4.1. Utrzymywanie komunikacji z Klientami oraz tworzenie i administrowanie możliwościami korzystania z usług finansowych Noviti Finance. Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem, aktualizacja danych o Kliencie w celu zapewnienia ich poprawności, poprzez korzystanie z rejestrów zewnętrznych i wewnętrznych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub w celu podjęcia działań na wniosek Klienta przed zawarciem umowy lub w wykonaniu obowiązku prawnego. Dane są pozyskiwane za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celu zrozumienia sposobu korzystania ze strony oraz świadczonych na niej usług przez odwiedzających, w celu poprawy jakości świadczonych usług i funkcjonalności witryny.

4.2. Ocena kredytowa i ocena ryzyka.

W celu ustalenia, jakie usługi i na jakich warunkach mogą zostać zaoferowane Klientowi kredyty i inne usługi finansowe, w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w aktach prawnych, związanych z oceną ryzyka wypłacalności i realizacji zobowiązań, w celu zarządzania długiem Klienta, wykonywania wewnętrznych kalkulacji i analiz, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, w celu podjęcia działań na wniosek Klienta przed zawarciem umowy lub realizując obowiązek prawny, lub w celu zapewnienia interesu prawnego Noviti Finance w zakresie wiarygodnego zarządzania ryzykiem.

4.3. Ochrona interesów Klienta i/lub Noviti Finance.

W celu ochrony interesów Klienta i/lub Noviti Finance, przeprowadzenia kontroli jakości usług świadczonych przez Noviti Finance, przedstawienia dowodów transakcji handlowej lub innej komunikacji biznesowej (zapis rozmów), gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, w celu podjęcia działań na wniosek Klienta przed zawarciem umowy lub realizując obowiązek prawny, w celu realizacji interesu prawnego Noviti Finance w zakresie wszelkiego niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z usług Noviti Finance lub zapobiegania, ograniczania dochodzenia ich naruszeń oraz szkoleń pracowników i zapewnieniu jakości usług.

4.4. Marketing bezpośredni, wysyłanie wiadomości, newsletterów.

Informacje podane przez Klienta przetwarzamy po wyrażeniu przez niego chęci (za zgodą Klienta) na otrzymywanie wiadomości marketingowych Noviti Finance drogą elektroniczną i/lub SMS-sem, a także telefonicznie w celu informowania o nowościach. Jeżeli Klient korzystał już z usług na stronie Noviti Finance i nie zgłosił sprzeciwu, to Klient jest informowany o innych produktach Noviti Finance, które mogą być aktualne dla Klienta.

Klient może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie bez podania przyczyny takiej rezygnacji w następujący sposób: klikając odpowiedni link w otrzymanej wiadomości marketingowej lub przesyłając pisemną wiadomość w dowolnej formie za pośrednictwem dogodnych dla Klienta kontaktów Noviti Finance podanych na stronie.

Po otrzymaniu odmowy Klienta na otrzymywanie wiadomości marketingowych Noviti Finance zobowiązuje się zapewnić, że po zaktualizowaniu danych systemowych Klienta, Klient nie będzie już otrzymywał kolejnych ewentualnych wiadomości marketingowych.

(Rezygnacja z wiadomości marketingowych nie wstrzymuje wiadomości bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta).

4.5. Egzekwowanie przeciwdziałania nadużyciom usług oraz zapewnienie prawidłowego świadczenia usług.

W celu umożliwienia korzystania z kanałów elektronicznych oraz zapewnienia kontroli nad ich wykorzystaniem i działaniem, zapobiegania niezgodnemu z prawem dostępowi i ich nielegalnemu wykorzystywaniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, w celu podjęcia działań na wniosek Klienta przed zawarciem umowy lub realizując obowiązek prawny, lub w celu realizacji interesów prawnych Noviti Finance związanych z umożliwieniem korzystania z usług Noviti Finance, kontrolą korzystania z nich i ich działania.

W celu doskonalenia infrastruktury technologii informatycznej środków technicznych, zapewnienia dostosowania świadczonej usługi, tworzenia nowych usług Noviti Finance poprzez testowanie i doskonalenie środków technicznych i infrastruktury IT, w celu interesu Noviti Finance związanego z doskonaleniem środków technicznych i infrastruktury IT.

4.6. Składanie, dochodzenie i obrona roszczeń.

W celu oświadczenia, dochodzenia, przeniesienia i obrony roszczeń, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, w celu podjęcia działań na wniosek Klienta przed zawarciem umowy lub realizując obowiązek prawny, lub w celu interesu prawnego Noviti Finance związanego z dochodzeniem roszczeń.

5. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

5.1. Noviti Finance może stosować działania Profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji po rozpoczęciu współpracy z Klientem lub chcąc świadczyć mu usługi, jako istniejącemu Klientowi. Wykorzystując systemy podejmowania zautomatyzowanych decyzji, Profilowanie może być wykonywane w celu oceny i przewidywania sytuacji finansowej Klienta, priorytetów, interesów, wiarygodności, zachowania.

Profilowanie wykorzystywane jest do analiz związanych z wypłacalnością Klienta oraz do celów marketingu bezpośredniego, np. w celu przedstawienia odpowiednich ofert po przeanalizowaniu dostępnych danych dotyczących korzystania przez Klienta ze świadczonych usług. Systemy podejmowania zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane są również w zapobieganiu oszustwom, ocenie historii zaciągania pożyczek. Takie profilowanie uzasadniane jest interesami prawnymi Noviti Finance, realizacją obowiązku prawnego, wykonaniem umowy lub zgodą Klienta.

5.2. Noviti Finance może gromadzić dane statystyczne o Kliencie, takie jak charakterystyczne zachowanie i styl życia. Dane statystyczne do tworzenia segmentów/profili pobierane są ze źródeł zewnętrznych i mogą być wykorzystywane razem z danymi posiadanymi przez Noviti Finance.

6. Odbiorcy Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych, takim jak:

6.1. Spółki z grupy przedsiębiorstw Noviti Finance.

6.2. Urzędy i instytucje państwowe, inne osoby pełniące funkcje przypisane im przez przepisy prawa (na przykład: organy ścigania, komornicy, notariusze, instytucje administracji podatkowej, Bank Litwy i in.).

6.3. Współpracujemy z podmiotami administrującymi zbiorami danych dłużników (na przykład: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.).

6.4. Instytucje kredytowe i finansowe, dostawcy usług płatniczych oraz innych usług, osoby trzecie uczestniczące w cyklu realizacji, rozliczania i raportowania obrotu instrumentami inwestycyjnymi.

6.5. Audytorzy, konsultanci prawni i finansowi, zarządcy danych upoważnieni przez Noviti Finance, firmy ubezpieczeniowe.

6.6. Strony trzecie prowadzące rejestry (w tym rejestry pożyczek, Rejestr Mieszkańców, Rejestr Osób Prawnych, rejestry papierów wartościowych lub inne rejestry, w których przetwarzane są dane osobowe) lub pośredniczące w dostarczaniu Danych Osobowych z takich rejestrów.

6.7. Prawnicy reprezentujący interesy Noviti Finance, podmioty, na które przenoszone są roszczenia wobec dłużników (Klientów) Noviti Finance, sądy, pozasądowe i przedsądowe instytucje rozstrzygania sporów, syndycy masy upadłości.

6.8. Osoby, które zapewniają należyte wykonanie zobowiązań Klienta wobec Noviti Finance, takie jak poręczyciele, wystawcy weksli.

6.9. Pozostałe osoby, w celu świadczenia określonych usług, w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług (na przykład dostawcy usług hostingu stron internetowych, osoby dostarczające platformę i serwery oraz prowadzące ich nadzór, call center, dostawcy usług poczty elektronicznej, a także firmy windykacyjne). Zatrudniając podwykonawców Noviti Finance podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podmioty przetwarzające dane wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne oraz zachowały poufność danych osobowych.

6.10. Jeżeli Klient wyrazi życzenie (za zgodą Klienta), jego dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom Noviti Finance świadczącym usługi alternatywne.

6.11. Dane osobowe przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Również w niektórych przypadkach może być konieczne przekazanie danych osobowych do odbiorców danych spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach Noviti Finance podejmuje środki ochrony danych osobowych, dlatego może opierać się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dostosowania, co oznacza, że ​​w opinii Unii Europejskiej przepisy lub porozumienia danego kraju zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dostosowania, administrator danych lub podmiot przetwarzający dane może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy, gdy administrator danych lub podmiot przetwarzający ustanowił odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz pod warunkiem, że zapewnia możliwość korzystania z egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, oraz skutecznych środków obrony praw osób, których dane dotyczą.

7. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe są przetwarzane w oparciu o zatwierdzone przez Noviti Finance Zasady Przetwarzania Danych Osobowych nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu/celów. W każdym przypadku:

7.1. Dane otrzymane bezpośrednio od Klienta podane podczas rejestracji są przechowywane nie dłużej niż 5 (pięć) lat od ostatniego aktywnego działania Klienta;

7.2. Dane otrzymane bezpośrednio od Klienta oraz pozostałe zgromadzone dane, gdy Klient zwraca się w sprawie świadczenia usług (dane osobowe (a), informacje kontaktowe (b), dane rodzinne (c), dotyczące stosunków z osobami prawnymi (d), dane związane z zawodem (e), dane finansowe (f), dane związane z wiarygodnością i oceną działalności Klienta (h), uzyskiwane i/lub tworzone podczas realizacji wymogów aktów prawnych (i), dane związane ze świadczeniem usług (k), dotyczące osób powiązanych (m), dane przypisane do specjalnej kategorii (o)) są przechowywane nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat od dnia całkowitego wykonania umowy zawartej z Klientem lub odmowy udzielenia usługi;

7.3. Dane zbierane za pomocą środków komunikacji i innych środków technicznych (j), dane dotyczące zadowolenia z usług (i), dane otrzymywane internetowo (n) są przechowywane nie dłużej niż 3 (trzy) lata od dnia wyrażenia zgody lub, w przypadku, gdy wiadomości wysyłane są do obecnych klientów w celu utrzymania i poprawy relacji z obecnymi klientami, przez 3 (trzy) lata od zakończenia świadczenia odpowiednich usług;

Pomimo określonych terminów Noviti Finance ma prawo do przechowywania danych osobowych, gdy takie przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, a także gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych lub innych interesów osób fizycznych.

8. Podstawowe prawa klienta jako osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa:

8.1. prawo do uzyskania informacji o tym, czy Noviti Finance przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli takie dane osobowe są przetwarzane, prawo do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi;

8.2. prawo do zwrócenia się do Noviti Finance z żądaniem o sprostowanie niedokładnych danych osobowych;

8.3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania lub osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę i postanowiła ją wycofać. Żądanie może zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy jest uzasadnione. Prawo to nie ma również zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest związane z obowiązkami prawnymi lub ustaleniem, wykonaniem i obroną wymogów prawnych;

8.4. prawo do otrzymania lub przeniesienia swoich danych osobowych do innej firmy (tzw. prawo do przenoszenia danych). Prawo to ma zastosowanie, gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na żądanie osoby, której dane dotyczą;

8.5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach. Oznacza to, że dane osoby, której dane dotyczą, są nadal przechowywane, ale nie są tymczasowo przetwarzane. (Na przykład może to być konieczne w przypadku wykrycia niedokładnych danych. Prawdopodobne jest, że osoba, której dane dotyczą, nie będzie chciała, aby były one przetwarzane do czasu ich poprawienia);

8.6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Noviti Finance lub podmiotów trzecich;

8.7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

9. Informacja kontaktowa

9.1. Klient ma prawo zwrócić się do Noviti Finance w formie pisemnej, w tym za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego (mailowo: [email protected]), w celu złożenia zapytania, cofnięcia udzielonych zgód, złożenia wniosków o skorzystanie z praw osoby, której dane dotyczą. Zwracamy uwagę, iż korzystając ze swoich praw, należy odpowiednio potwierdzić swoją tożsamość.

9.2. Dane kontaktowe Noviti Finance są publikowane na stronie internetowej: www.noviti.eu

10. Obowiązywanie i zmiany Zasad

10.1. W celu zapewnienia Klientom najnowszych informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych, Noviti Finance zobowiązuje się do regularnego sprawdzania i aktualizowania niniejszych Zasad zgodnie z wymogami aktów prawnych.

10.2. Klienci są informowani o zmianach Zasad dokonanych przez Noviti Finance poprzez ich publikację na stronie internetowej www.noviti.eu lub poprzez poinformowanie Klienta drogą mailową w terminie nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

W trosce o poważanie i ochronę prywatności naszych Klientów, w niniejszej Polityce Plików Cookies przedstawiamy informację, w jaki sposób Noviti Finance przetwarza dane osobowe za pomocą plików cookies.

1. Definicje

Plik cookies - to mały plik informacyjny wysyłany przez stronę internetową Noviti Finance do przeglądarki użytkownika i przechowywany w niej w celu identyfikacji, zapisywania, odzyskiwania i aktualizacji danych.

2. Kategorie plików cookies wykorzystywanych przez stronę internetową Noviti Finance www.noviti.eu

2.1. Techniczne pliki cookie, które poprawiają możliwości przeglądania i zachowują ważność do zamknięcia okna internetowego.

Ponieważ Noviti Finance stara się oferować odwiedzającym zaawansowaną i wygodną w użytkowaniu stronę internetową, która dostosowuje się do konkretnych potrzeb, techniczne pliki cookies są wykorzystywane do rejestrowania sesji odwiedzin strony internetowej, dystrybucji ruchu odwiedzających, zapewniania funkcjonalności strony internetowej i zarządzania zapytaniami. Standardowe pliki cookies są również używane do utrzymania sesji odwiedzającego, które przypominają odwiedzającemu o jego poprzednim zachowaniu (działaniach) i pomagają odwiedzającemu uniknąć ponownego wprowadzania informacji.

2.2 Stałe funkcjonalne pliki cookies, które zachowują ważność przez okres do 1 roku od zapisania.

Po odwiedzeniu strony internetowej niniejsze pliki cookies są przechowywane jako losowa kombinacja liczb na urządzeniu końcowym odwiedzającego. Identyfikują odwiedzającego stronę jako unikalnego użytkownika i, w przypadku powrotu na stronę internetową, pomagają zapamiętać informacje o odwiedzającym i jego poprzednich operacjach, używanym języku, wyszukiwaniach. Okres przechowywania plików cookies na urządzeniu odwiedzającego zależy od rodzaju pliku cookies. Pliki cookies służą również do rejestrowania, czy odwiedzający wyraża zgodę na używanie plików cookies w witrynie, aby to pytanie nie było zadawane przy każdym odwiedzaniu witryny.

2.3. Pliki cookies osób trzecich

Noviti Finance korzysta z plików cookies osób trzecich, np. pliki cookies Google, które tworzą historię przeglądania odwiedzającego, aby pokazać odwiedzającemu specjalnie ukierunkowaną reklamę i zapewnić najlepsze doświadczenie podczas przeglądania strony internetowej „Noviti Finance.”

3. Dane gromadzone przez stronę internetową Noviti Finance www.noviti.eu.

3.1. Podczas administrowania strony internetowej oraz ustalania zakłóceń adresy IP urządzeń odwiedzających (unikalne kody identyfikacyjne w sieci) mogą być wykorzystywane do identyfikacji odwiedzającego oraz zbierania informacji demograficznych.

3.2. Za pomocą plików cookies zbierane są dane o użytkowniku usług, informacje niezbędne do jego identyfikacji, dane kontaktowe oraz powiązane wpisy.

3.3. Zebrane dane są odpowiednio chronione przed utratą, nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem, zmianami.

4. Możliwości wyboru przez odwiedzającego

4.1. Użytkownik, który odwiedził stronę internetową Noviti Finance, może wybrać, czy używać plików cookies. Plikami cookies można zarządzać i/lub usuwać w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta odwiedzający.

4.2. Odwiedzający, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, może w każdej chwili wycofać zgodę na ich wykorzystywanie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce oraz usunięcie zapisanych plików cookies. Większość przeglądarek internetowych daje użytkownikom prawo do odrzucenia lub usunięcia plików cookies. Sposoby na to mogą się różnić w zależności od konkretnej przeglądarki i jej konkretnej wersji. Aktualne informacje na temat blokowania lub usuwania plików cookies są dostępne na stronach internetowych dostawców przeglądarek, takich jak Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

5. Informacja ogólna

5.1. Klient ma prawo zwrócić się do Noviti Finance w celu złożenia zapytania, cofnięcia udzielonych zgód, złożenia wniosków o skorzystanie z praw osoby, której dane dotyczą, zwracając się do Noviti Finance mailowo [email protected].

Zwracamy uwagę, iż korzystając ze swoich praw, należy odpowiednio potwierdzić swoją tożsamość.

5.2. Dane kontaktowe Noviti Finance są publikowane na stronie internetowej: www.noviti.eu.

6. Obowiązywanie i zmiany Polityki Plików Cookies

6.1. W celu zapewnienia odwiedzającym stronę internetową Noviti Finance najnowszych informacji o wykorzystaniu plików cookie, Noviti Finance zobowiązuje się do regularnego sprawdzania i aktualizowania niniejszych Zasad zgodnie z wymogami aktów prawnych.

Nasi partnerzy