Świadczenie usług drogą elektroniczną

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. POJĘCIA

1.1 Spółka - Noviti UAB.

1.2. Kanały Elektroniczne - samoobsługowy portal klienta Spółki oraz inne elektroniczne kanały świadczenia usług, które umożliwiają Klientowi zawieranie transakcji, wymianę informacji ze Spółką oraz korzystanie z innych usług świadczonych przez Spółkę za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

1.3. Kwalifikowany podpis elektroniczny - podpis Klienta/Użytkownika, który jest składany za pomocą środków elektronicznych i który pozwala na ustalenie tożsamości podpisującego oraz zapewnia autentyczność podpisanych nim dokumentów elektronicznych.

1.4. Portal Samoobsługowy - system samoobsługowy Spółki, do którego dostęp można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.noviti.eu.

1.5. Klient - osoba, która dokonuje operacji pieniężnych lub zawiera transakcje ze Spółką i jest uprawniona do otrzymywania usług za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

1.6. "Regulamin świadczenia usług" oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zatwierdzony przez Spółkę, który wraz z wszelkimi zmianami i uzupełnieniami stanowi integralną część Umowy zawartej z Klientem i który jest dostępny dla Klienta pod adresem www.noviti.eu.

1.7. "Umowa o świadczenie usług" oznacza umowę z Klientem na korzystanie z usług Spółki, którą uznaje się za zawartą z chwilą złożenia wniosku przez Klienta i która obowiązuje przez okres korzystania z usług.

II. REALIZACJA OPERACJI

2.1. Po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług, tj. poprzez złożenie Wniosku, Klient jest uprawniony do wykonywania wszystkich transakcji dozwolonych przez Spółkę za pośrednictwem odpowiednich Kanałów Elektronicznych. Po złożeniu Wniosku, Klient otrzyma dostęp do konta Klienta na portalu samoobsługowym, umożliwiający natychmiastowy dostęp do odpowiednich informacji.

2.2. W przypadku połączeń telefonicznych Klienta, Spółka będzie uprawniona do nagrywania wszystkich rozmów. Nagrania te mogą być wykorzystane, w razie potrzeby, do udowodnienia transakcji dokonanych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

2.3. Spółka ma prawo do anulowania istniejących i/lub wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, informując o tym Klienta bezpośrednio lub poprzez publiczne ogłoszenie na stronie internetowej www.noviti.eu.

2.4. Spółka ma prawo zawiesić korzystanie z Kanałów Elektronicznych w przypadku rozwiązania umowy z Klientem lub z powodu trwających prac technicznych lub modernizacji systemu, nieprzewidzianych zakłóceń lub innych ważnych przyczyn, informując o tym Klienta lub publikując informacje na stronie internetowej www.noviti.eu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1. Klient zobowiązuje się zapewnić, że Kanały Elektroniczne będą wykorzystywane wyłącznie przez niego.

3.2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Spółki w przypadku zmiany adresu e-mail Klienta, numeru telefonu komórkowego, nazwiska lub innych danych określonych w Umowie. Niezastosowanie się do tego wymogu uniemożliwia Klientowi twierdzenie, że działania Spółki podjęte na podstawie ostatnich znanych danych Klienta nie są zgodne z Umową lub że Klient nie otrzymał powiadomień wysyłanych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych lub świadczonych usług.

3.3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu lub innym sprzęcie używanym przez Klienta, tak aby operacje mogły być wykonywane bezpiecznie i bez ujawniania jakichkolwiek danych osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wszelkich nieodpowiednich zabezpieczeń używanego systemu.

3.4. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność i ryzyko za wszelkie straty i inne konsekwencje, które mogą powstać w wyniku nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie, a także za poprawność danych przesyłanych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

IV. INNE WARUNKI

4.1. Klient jest świadomy, że:

4.1.1. Zawarta Umowa o świadczenie usług wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku i obowiązuje przez cały okres korzystania przez Klienta z usług Spółki;

4.1.2. Każda ze Stron ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług z zachowaniem 14 (czternastu) dni okresu wypowiedzenia.

4.1.3. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług nie ma wpływu na ważność jakichkolwiek innych umów i/lub porozumień zawartych z Klientem (w tym, bez ograniczeń, na ważność Umowy Kredytowej).

4.2. Jeśli Spółka rozwiąże Umowę o Świadczenie Usług z Klientem, rozwiąże Umowę o Świadczenie Usług, powiadamiając o tym Klienta.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia i może zostać odwołany, zmieniony i/lub uzupełniony decyzją Spółki. Zmiany i/lub uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ich przyjęcia.

Nasi partnerzy