Przetwarzanie danych osobowych przez BIK

Przetwarzanie danych osobowych przez BIK LCC

Przetwarzanie danych osobowych przez BIK SOLE
Przetwarzanie danych osobowych przez BIK LCC

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, Warszawa (dalej jako "BIK"):

1) w celu udostępnienia przez BIK do Noviti UAB, z siedzibą w Wilnie, Konstitucijos pr. 26, Wilno, Litwa, zarejestrowaną w litewskim Rejestrze Osób Prawnych pod numerem 303680362 (dalej "Firma"), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub

2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy] Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK obok Firmy stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kre dytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, 02 679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02 676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected] lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02 676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na prz ygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów;
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i atrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych danych BIK

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona i nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzen ia, płeć, obywatelstwo, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych
Źródło pochodzenia danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w a podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 rt. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającprzetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy ym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych usług informatycznych - przy czym takie podmioty przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu adminis tratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do prze noszenia danych osobowych, tj. Do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych przez BIK SOLE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, Warszawa (dalej jako "BIK"):

1) w celu udostępnienia przez BIK do Noviti UAB, z siedzibą w Wilnie, Konstitucijos pr. 26, Wilno, Litwa, zarejestrowaną w litewskim Rejestrze Osób Prawnych pod numerem 303680362 (dalej "Firma"), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub

2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy] Wyrażenie ww. zgo dy oznacza, że BIK obok Firmy stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kre dytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, 02 679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02 676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected] lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02 676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów;
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i atrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych danych BIK

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona i nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzen ia, płeć, obywatelstwo, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych
Źródło pochodzenia danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w a podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 rt. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającprzetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy ym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych usług informatycznych - przy czym takie podmioty przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu adminis tratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do prze noszenia danych osobowych, tj. Do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Nasi partnerzy